Odstartovalo / Airborne from LKPR 30.03.2023 23:52 UTC
Flight  Rule  Typ         RWY    FPL SLOT  START  Destination
OKBYI
V EC35/L 19:11   19:17 Unknown
OKMMI
V EC20/L 15:02   15:08 MLADA BOLESLAV
T7HWW
V B505/L 14:57   15:03 MLADA BOLESLAV
OKKOO
V P46T/L 14:44   14:58 PRIBRAM